Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze Site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Uw toegang tot de website www.falkculinair.com alsook het gebruik ervan zijn gebonden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze Site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Eigendom van de inhoud

De Site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en foto's (de "Inhoud") zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Falk Culinair N.V. of andere rechthebbenden. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. De gebruiker is gewaarschuwd dat Falk Culinair N.V. haar intellectuele eigendomsrechten met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Uw gebruik van de Site

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:
• met uitzondering van de afbeeldingen van personen op de Site mag u de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen overneemt;
• u mag geen afbeeldingen van personen van de Site downloaden zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
• u mag de Inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren (behalve zoals hierboven beschreven), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentiëren, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
• het is u verboden de Site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen.

Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de Onderneming discretionair uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de Site stopzetten, en (b) alle kopijen vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de Inhoud van de Site hebt gemaakt.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres) die u elektronisch of anderszins doorgeeft aan de Site, worden door de onderneming gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de Site op eigen risico. De Onderneming noch, haar gelieerde bedrijven, haar woordvoerders of bestuurders, haar vertegenwoordigers of alle andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de Site kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt is aan het gebruik van deze Site of de Inhoud ervan, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijk aansprakelijkheid. Koppelingen naar de sites van derden

De Site kan links bevatten naar sites van derden of sites die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De Onderneming heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacy beleid of de veiligheid van die sites.

Herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden

De Onderneming mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan derden deze Gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele Gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden geregeld door de wetten van België, ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Site of waarin deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven in België.